Zaznacz stronę

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii świadczę pomoc prawną z zakresu:

  • Prawa karnego, postępowań karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia: gdzie występuję jako obrońca w sprawach o przestępstwa i wykroczenia lub jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela subsydiarnego;

  • Prawa karnego wykonawczego: sporządzam wnioski o przerwę w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary, wykonywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego, rozłożenie na raty lub umorzenie grzywny albo innego świadczenia pieniężnego;

  • Prawa cywilnego, rzeczowego i spadkowego: m.in. w zakresie spraw o zapłatę, wydanie rzeczy, ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości, zniesienia współwłasności, odszkodowania, zadośćuczynienia, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zapisu, polecenia, zachowku, wydziedziczenia, uznania za niegodnego dziedziczenia, spraw związanych z testamentem, dożywocia i służebności, dokonania darowizny oraz jej odwołania;

  • Prawa rodzinnego: m.in. spraw o rozwód, separację, ustanowienie lub zniesienie rozdzielności majątkowej, podział majątku po rozwodzie, ustalenie obowiązku alimentacyjnego, obniżenie lub podwyższenie alimentów, ustalenie i uregulowanie władzy rodzicielskiej, ustalenie i uregulowanie kontaktów z dzieckiem, sprawy ustalenia ojcostwa dziecka lub jego zaprzeczenia;

  • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: w sprawach o ustalenie stosunku pracy, mobbingu, odszkodowania, przywrócenia do pracy, wydania i sprostowania świadectwa pracy, przyznania renty, emerytury i innych świadczeń, spraw związanych z uniknięciem podwójnego opodatkowania świadczeń otrzymywanych z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

  • Prawa administracyjnego: prawa budowlanego, nieruchomości, podatkowego, celnego, pomocy społecznej, świadczeń socjalnych – gdzie reprezentuję klientów przed organami administracyjnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;

  • Postępowania egzekucyjnego.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie na podstawie nakładu pracy i stopnia złożoności sprawy. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie systemu ryczałtowego lub według stawki godzinowej. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość rozłożenia ustalonego wynagrodzenia na raty lub odroczenia płatności w terminie. W sytuacji zlecenia sprawy Kancelarii Adwokackiej koszty związane z udzieloną poradą prawną mogą zostać zaliczone na poczet ustalonego wynagrodzenia.

Premia da mihi factum, dabo tibi ius – Podaj mi fakty, a podam ci prawo.